Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Agrover Diensten BV (handelsnaam 123KYC), kantoorhoudende te 3641 RP Mijdrecht aan het adres Nijverheidsweg 23G,  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56458495.

Artikel 1. Definities

1.1. Voor deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gelden de volgende definities:

 • 123KYC: Agrover Diensten BV, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56458495.
 • Debiteurenrapport: een door 123KYC ontwikkelt rapport dat wordt meegestuurd bij een KYC rapport.
 • Dienst(en): alle diensten en/of werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die 123KYC voor of ten behoeve van Klant heeft verricht krachtens de overeenkomst.
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan 123KYC opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
 • KYC rapport: een door 123KYC ontwikkelt rapport met bijbehorend debiteurenrapport.
 • Overeenkomst: elke overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en/of leveren van KYC rapporten gesloten tussen 123KYC en de Klant.
 • Rapport: Een door 123KYC ontwikkelt KYC rapport of debiteurenrapport.
 • Vergoedingen: de tegenprestatie van Klant aan 123KYC voor de door 123KYC te verlenen diensten en werkzaamheden en/of KYC rapporten ten behoeve van Klant.
Artikel 2. De overeenkomst

2.1. Alle overeenkomsten komen tot stand tussen de Klant en 123KYC. De aan 123KYC verbonden medewerkers zijn nimmer in persoon partij bij de overeenkomst.

2.2.Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie door 123KYC van de verstrekte opdracht. Deze acceptatie kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden. De overeenkomst wordt eveneens geacht tot stand te zijn gekomen, indien het kantoor haar werkzaamheden met medeweten van de Klant is aangevangen, en de Klant daartegen niet onmiddellijk of met bekwame spoed heeft geprotesteerd.

2.3. De bepalingen in Boek 7 titel 7 van het Burgerlijk Wetboek omtrent Opdracht voor zover die betrekking hebben op een bepaalde persoon aan wie de opdracht is verleend – daaronder begrepen, maar niet uitsluitend de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW – worden nadrukkelijk uitgesloten.

2.4. Bij de overeenkomst is inbegrepen de bevoegdheid van 123KYC tot het inschakelen van noodzakelijke derden om de uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

2.5. De tussen Klant en 123KYC gesloten overeenkomst of overeenkomsten leiden tot een inspanningsverplichting aan de zijde van 123KYC, en nimmer tot een resultaatsverplichting. 123KYC is gehouden de opdracht als een goed en redelijk handelend opdrachtnemer uit te voeren.

2.6. Eventueel in het kader van de opdracht genoemde termijnen gelden als richttermijnen, doch nimmer als fatale termijnen, tenzij zulks uit de aard van de termijn nadrukkelijk anders voortvloeit.

2.7. Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door 123KYC zijn bevestigd.

2.8. Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld.

Artikel 3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden en wijzigingen

3.1. Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld.

3.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen 123KYC en Klant. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, danwel bepalingen die met deze algemene voorwaarden strijdig zijn, zijn nadrukkelijk uitgesloten.

3.3. 123KYC is te allen tijde bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe algemene voorwaarden zullen dan op bestaande en nieuwe overeenkomsten van toepassing zijn.

3.4. 123KYC zal een wijziging van de algemene voorwaarden uiterlijk dertig (30) dagen voor de beoogde ingangsdatum aan Klant bekend maken. Indien de Klant niet wenst in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden, staat het haar vrij de overeenkomst met inachtneming van de geldende opzegtermijn op te zeggen. Voor de duur van de overeenkomst gelden dan de overeengekomen algemene voorwaarden.

Artikel 4. Verantwoordelijkheid (bedrijfs)informatie

4.1. 123KYC besteedt de uiterste aandacht aan de (bedrijfs)informatie in haar KYC rapporten en debiteurenrapporten. 123KYC kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie in de rapporten van 123KYC kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

4.2. 123KYC sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de rapporten of de daarin weergegeven informatie.

4.3. 123KYC staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid van de rapporten, in welk opzicht dan ook. 123KYC behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de in haar rapporten vermelde informatie.

4.4. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van de rapporten van 123KYC is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123KYC.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. 123KYC aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor niet tijden en/of niet juist geleverde informatie, tenzij dit door (één van) haar medewerkers opzettelijk is geschied.

5.2. 123KYC is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

5.3. 123KYC is niet aansprakelijk:

5.4. Voor handelingen van door of namens haar ingeschakelde derden;

5.5. in het geval Klant haar verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen, danwel in verzuim is.

5.6. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens 123KYC, uit welke hoofde dan ook, vervallen binnen zes maanden na het moment waarop de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop deze rechten en bevoegdheden worden gebaseerd.

Artikel 6. Vrijwaring

6.1. De Klant is gehouden 123KYC en/of de voor 123KYC werkende personen en/of door 123KYC ingeschakelde derden te vrijwaren tegen vorderingen van derden, die stellen schade geleden te hebben of vanwege 123KYC ten behoeve van de Klant verrichte werkzaamheden.

Artikel 7. Vergoedingen

7.1. De actuele vergoedingen staan vermeldt op de website www.123kyc.nl of www.kycrapport.nl of in de overeenkomst.

7.2. De door Klant aan 123KYC verschuldigde vergoedingen zijn in Euro’s. Voor zover over de vergoeding BTW verschuldigd is, zal deze over de door 123KYC verschuldigde vergoeding worden berekend en bij Klant in rekening worden gebracht.

7.3. 123KYC brengt de aan haar door Klant verschuldigde vergoedingen telkens aan het eind van de week bij Klant door middel van een factuur in rekening, tenzij anders is overeengekomen.

7.4. De aan 123KYC verschuldigde vergoedingen dienen door Klant binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Voor nieuwe Klanten geldt worden diensten alleen verleend tegen volledige vooruitbetaling van de factuur.

7.5. Het is Klant niet toegestaan haar betalingsverplichtingen jegens 123KYC op te schorten of te verrekenen met vorderingen die zij op 123KYC heeft, of meent te hebben.

7.6. Klant is door het enkele verstrijken van de betalingstermijn in verzuim, zonder dat daarvoor een afzonderlijke ingebrekestelling noodzakelijk is.

7.7. Indien Klant in verzuim is, is zij een rente verschuldigd over het bedrag waarvoor zij in verzuim is van 12% op jaarbasis. Voorts is zij de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, gelijk aan 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 500,–.

7.8. Ingeval van overeenkomsten voor onbepaalde tijd, is 123KYC gerechtigd telkens na ten minste een jaar de overeengekomen tarieven aan te passen. 123KYC zal van de voorgenomen wijziging van de tarieven tijdig – doch minimaal drie maanden voor de beoogde ingangsdatum – mededeling doen.

Artikel 8. Beëindigen overeenkomst

8.1. In het geval de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door de Klant worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden.

8.2. 123KYC is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van een opzegtermijn, op te zeggen in de navolgende situaties:

 • Ingeval van niet-nakoming door Klant van haar verplichtingen;
 • Ingeval van faillissement of surséance van betaling, danwel indien één van beide is aangevraagd c.q. op korte termijn zal worden aangevraagd;
 • Ingeval de Klant een natuurlijke persoon is: indien een verzoek is ingediend of zal worden ingediend om te worden toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP);
 • Ingeval van een wezenlijke verandering van het risicoprofiel van Klant;
 • Ingeval van een handelwijze van Klant van welke aard dan ook, dat redelijkerwijze van 123KYC niet kan worden verlangd, dat zij de uitvoering van de opdracht voortzet.
Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. Op de rechtsverhouding tussen 123KYC en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Eventuele geschillen, voortvloeiend uit de rechtsverhouding tussen 123KYC en Klant zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft geen nietigheid of vernietiging van het geheel van deze algemene voorwaarden tot gevolg. De algemene voorwaarden blijven voor het overige tussen partijen tot stand.

10.2. Indien bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, of door feitelijke of wettelijke regelingen niet meer geheel van toepassing zijn, dienen deze bepalingen aldus te worden geïnterpreteerd op een wijze, waarop zij wel geldig zijn, en zoveel mogelijk voldoen aan de bedoeling die deze algemene voorwaarden beogen.

10.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij tussen 123KYC en Klant schriftelijk zijn vastgelegd.

10.4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de voor of namens 123KYC werkzame personen, alsmede ten behoeve van de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) van 123KYC.

Datum: 01-01-2022